Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane są zbierane. Polityka prywatności została opracowana w celu utrzymania wysokiego bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawnymi.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przywiązujemy dużą wagę do och...

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane są zbierane. Polityka prywatności została opracowana w celu utrzymania wysokiego bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawnymi.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych, oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.  Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych, prosimy o mail na podany adres e-mail: naturauanny@gmail.com

  Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

2.Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.naturauanny.pl , czyli podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych  jest  firma Natura u Anny Anna Filipowicz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Górze Kalwarii 05-530 przy ul. Marianki 6a.

  NIP 1231141623,  REGON 365028820,

  adres e-mail: naturauanny@gmail.com

  zwany dalej “Administratorem danych”.

3.W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE?

 1. Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.naturauanny.pl („Sklep”) lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu, lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność, w oparciu o Regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać.

4.JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. NAJLEPIEJ MAILOWO: naturauanny@gmail.com
  LUB LISTOWNIE POD ADRESEM:
  Natura u Anny
  UL. Marianki 6a, 05-530 Góra Kalwaria

5.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

          Głównym celem przetwarzania przez nas danych osobowych  jest obsługa klienta i realizacja zamówień wynikająca z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o      świadczenie usług, komunikacja z Klientem oraz analiza danych w celu poprawy świadczenia usług

Jeżeli skorzystacie Państwo z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

a) W celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Państwu zakupionych towarów; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy. 

b) W celu prowadzenia Państwa konta na stronie Sklepu - podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazanych przez Państwa danych, w tym historii Państwa zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy. 

c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji,

d) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu. 

e) W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

f) W celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PKO BP S.A. ("Bank") w związku z:

- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt z nami. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem, dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Państwa zgody.

6. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

 1. Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane nam Państwo udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w Sklepie, podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia. Nie podanie wymaganych przez Państwa danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, będziecie Państwo mogli ją cofnąć w każdym czasie.

  W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa na rzecz sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz sklepu internetowego.

7. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwo towarów:

a) W zależności od wyboru przez Państwa sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Państwa dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów: • DPD Polska sp. z o.o. • InPost S.A., • Poczta Polska S.A., • Innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Państwa towarów w Sklepie. 

b) W zależności od wyboru przez Państwa sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Państwa dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom: • Jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrali Państwo „za pobraniem”.

c) Ponadto Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych Sklepu: IAI Sp. z o.o.,

d) Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane następującym odbiorcom: PKO BP S.A.

e) Możemy także udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

8. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

b) W razie, gdy zgłosicie Państwo żądanie usunięcia konta w Sklepie, możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

9. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane, prosimy skontaktować się z nami, przesyłając informację pod adres naturauanny@gmail.com, chętnie na nie odpowiemy, 

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych na Państwa koncie w Sklepie. Mogą tam Państwo  edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyli Państwo konta w Sklepie, prosimy skontaktować się z nami  Prosimy o mail do naszego Administratora z prośbą dostępu do Państwa danych – przekażemy informacje jakie są dane. Przetworzymy je wówczas lub zaktualizujemy je na Państwa prośbę.

c) Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu również prawo do:  • Usunięcia danych – jeżeli chcecie Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, prosimy napisać do nas prośbę o usunięcie Państwa konta w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),  • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,  • Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,  • Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,  • Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody. 

Możecie Państwo wykonać wszystkie powyższe prawa, kontaktując się z naszym Administratorem: naturauanny@gmail.com

10. W JAKIM CZASIE UZYSKACIE PAŃSTWO OD NAS ODPOWIEDŹ?

Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Państwa żądania, oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Państwa danych. W każdym wypadku powinni Państwo od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Państwa żądania. W tym terminie udzielimy Państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy to Państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

 

11. INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwo dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych lub chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, prosimy napisać bezpośrednio do naszego Administratora: naturauanny@gmail.com

12. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA) SĄ TO NIEWIELKIE INFORMACJE TEKSTOWE W POSTACI PLIKÓW TEKSTOWYCH, WYSYŁANE PRZEZ SERWER I ZAPISYWANE PO STRONIE OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO (NP. NA DYSKU TWARDYM KOMPUTERA, LAPTOPA, CZY TEŻ NA KARCIE PAMIĘCI SMARTFONA – W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, Z JAKIEGO URZĄDZENIA KORZYSTA ODWIEDZAJĄCY NASZ SKLEP INTERNETOWY). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. PLIKÓW COOKIES, A TAKŻE HISTORIĘ ICH POWSTANIA MOŻNA ZNALEŹĆ M.IN. TUTAJ: HTTP://PL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CIASTECZKO

ADMINISTRATOR MOŻE PRZETWARZAĆ DANE ZAWARTE W PLIKACH COOKIES PODCZAS KORZYSTANIA PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH ZE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 • IDENTYFIKACJA SERWISU, Z KTÓREGO NASTĄPIŁO LOGOWANIE DO SKLEPU INTERNETOWEGO 

 • ZAPISYWANIE PRODUKTÓW DODANYCH DO KOSZYKA

 • ZAPISYWANIE DANYCH POTRZEBNYCH DO FINALIZACJI ZAMÓWIENIA, DANE LOGOWANIA DO SKLEPU INTERNETOWEGO

 • DOPASOWYWANIE ZAWARTOŚCI STRONY DO INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI ODBIORCY (ODNOŚNIE KOLORÓW, WIELKOŚCI CZCIONKI, WYGLĄDU STRONY), JAK RÓWNIEŻ OPTYMALIZACJA STRON SKLEPU INTERNETOWEGO

 • ZBIERANIE ANONIMOWYCH DANYCH WYKAZUJĄCYCH SPOSÓB W JAKI STRONA JEST WYKORZYSTYWANA.

   

STANDARDOWO WIĘKSZOŚĆ PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU DOMYŚLNIE AKCEPTUJE ZAPISYWANIE PLIKÓW COOKIES. KAŻDY MA MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ZA POMOCĄ USTAWIEŃ WŁASNEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. OZNACZA TO, ŻE MOŻNA NP. CZĘŚCIOWO OGRANICZYĆ (NP. CZASOWO) LUB CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ MOŻLIWOŚĆ ZAPISYWANIA PLIKÓW COOKIES – W TYM OSTATNIM WYPADKU JEDNAK MOŻE TO MIEĆ WPŁYW NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO (PRZYKŁADOWO NIEMOŻLIWYM MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRZEJŚCIE ŚCIEŻKI ZAMÓWIENIA POPRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA Z UWAGI NA NIEZAPAMIĘTYWANIE PRODUKTÓW W KOSZYKU PODCZAS KOLEJNYCH KROKÓW SKŁADANIA ZAMÓWIENIA).

USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZGODY NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES PRZEZ NASZ SKLEP INTERNETOWY – ZGODNIE Z PRZEPISAMI TAKA ZGODA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYRAŻONA POPRZEZ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. W BRAKU WYRAŻENIA TAKIEJ ZGODY NALEŻY ODPOWIEDNIO ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZMIANY USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES ORAZ ICH SAMODZIELNEGO USUWANIA W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH DOSTĘPNE SĄ W DZIALE POMOCY PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ ORAZ NA PONIŻSZYCH STRONACH (WYSTARCZY KLIKNĄĆ W DANY LINK): • W PRZEGLĄDARCE CHROME  • W PRZEGLĄDARCE FIREFOX • W PRZEGLĄDARCE INTERNET EXPLORER  • W PRZEGLĄDARCE OPERA  • W PRZEGLĄDARCE SAFARI

ADMINISTRATOR PRZETWARZA RÓWNIEŻ ZANONIMIZOWANE DANE EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO (ADRES IP, DOMENA) DO GENEROWANIA STATYSTYK POMOCNYCH W ADMINISTROWANIU SKLEPEM INTERNETOWYM. DANE TE MAJĄ CHARAKTER ZBIORCZY I ANONIMOWY, TJ. NIE ZAWIERAJĄ CECH IDENTYFIKUJĄCYCH OSOBY ODWIEDZAJĄCE STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO. DANE TE NIE SĄ UJAWNIANE OSOBOM TRZECIM.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

SKLEP INTERNETOWY MOŻE ZAWIERAĆ ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH. ADMINISTRATOR NAMAWIA BY PO PRZEJŚCIU NA INNE STRONY, ZAPOZNAĆ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI TAM USTALONĄ. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZY TYLKO NINIEJSZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO.

ADMINISTRATOR STOSUJE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ODPOWIEDNIĄ DO ZAGROŻEŃ ORAZ KATEGORII DANYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZABEZPIECZA DANE PRZED ICH UDOSTĘPNIENIEM OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM, ZABRANIEM PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ, PRZETWARZANIEM Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ ZMIANĄ, UTRATĄ, USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM.

ADMINISTRATOR ODPOWIEDNIO UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE POZYSKIWANIU I MODYFIKOWANIU PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

•ZABEZPIECZENIE ZBIORU DANYCH PRZED NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM.
•DOSTĘP DO KONTA JEDYNIE PO PODANIU INDYWIDUALNEGO LOGINU I HASŁA.

Więcej

Polityka prywatności W tej kategorii nie ma produktów.